|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مدیر تحقیقات، برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی

شرح وظایف مدیرتحقیقات، برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی:

 1. تصویب سیاست‌هاو خط‌مشی‌ها در کمیته تحقیقات شرکت در چهارچوب مصوبات شورای تحقیقات آب
 2. نیازسنجی تحقیقات در واحدهای مختلف شرکت و تدوین اولویتهای تحقیقاتی سالیانه
 3. تعیین ناظرین اجرائی و فنی پروژه‌های تحقیقاتی مصوب
 4. تصویب گزارش‌های نهایی پروژه‌های تحقیقاتی تحت نظارت
 5. ارتباط و هماهنگی با مجموعه پژوهش‌های کاربردی شرکت مادر
 6. برنامه‌ریزی در جهت تولید و تعمیق دانش و انتقال فن‌آوری در صنعت آب استان
 7. معرفی، توسعه و اطلاع ‌رسانی نتایج و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی شرکت
 8. تهیه، تنظیم و نظارت بر اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه علوم مرتبط و با تکیه بر موضوعیت وظایف شرکت و ارزشیابی برنامه‌های توسعه و بهره‌وری
 9. مطالعه در زمینه الگوهای برنامه‌‌‌‌ریزی متناسب با مأموریت و شرح وظایف شرکت و تصویر وضعیت بهینه آتی حوزه
 10. همکاری با دفاتر شرکت در جهت شناسایی مسایل و مشکلات، اولویت‌بندی آنها، تهیه پیشنهادطرحهای پژوهشی و برنامه عملیاتی، تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات، تهیه و پیشنهاد راهکارهای اجرایی سازنده و منطبق با امکانات موجود کشور در جهت پیشبرد و افزایش توان و اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با شرکت
 11. برقراری ارتباط با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های داخلی و خارجی و جلب همکاری آنان در اظهار نظر در خصوص اولویتهای پژوهشی، پیشنهادات/طرحها و نظارت بر تعیین و اجرای طرحهای پژوهشی
 12. برگزاری سمینارهای ارائه نتایج طرحهای تحقیقاتی انجام شده در شرکت برای اطلاع کارشناسان و مدیران شرکت و سایر صاحب‌نظران
 13. جمع‌بندی نتایج بدست آمده از طرحهای پژوهشی تأیید شده، ارسال آن به واحدهای ذیربط، پیگیری بکارگیری نتایج تحقیقات انجام شده و ارائه گزارش مربوط به مراجع ذیربط
 14. بالابردن توان علمی کارکنان و کارشناسان حوزه معاونت/ واحد مربوطه از طریق برگزاری جلسات علمی و آموزشی در مورد موضوعات مرتبط با طرحهای انجام شده با کمک مجریان طرحها
 15. بررسی و تأیید کتاب‌های آموزشی و پژوهشی مربوط به موضوعات مورد نیاز مرتبط با شرکت بمنظور چاپ و انتشار از طریق واحدها و مراجع ذیصلاح و همکاری در تهیه و تدوین آنها
 16. هدایت، جلب همکاری و برقراری ارتباط فعال با واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها و دفاتر تحت پوشش شرکت در شناسایی مسایل و نقاط ضعف و قوت شرکت و برنامه‌ریزی مشترک با گروه‌های مذکور در جهت رفع مشکلات موجود
 17. مشارکت در تهیه برنامه استراتژیک شرکت
 18. هماهنگی و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک با سایر سازمان‌ها
 19. ایجاد بانک اطلاعاتی از مطالعات تحقیقات انجام شده در شرکت حفظ حقوق مالکیت معنوی طرحهای پژوهشی و حفاظت از ایده‌ها و طرحها
 20. مشارکت در تهیه و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و  بلندمدت آب
 21. هماهنگی و ایجاد ارتباط با دفاتر ذیربط ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطلاعات، برنامه‌‌های کلی، قوانین و مقررات، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه در زمینه فعالیتهای مرتبط با برنامه‌ریزی آب
 22. برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص استقرار سیستم اطلاعاتی مورد نیاز برای ارزیابی منابع و مصارف آب در حوزه‌ها و محدوده‌های مطالعاتی،تخصیص بودجه و اعتبارات و سایر فعالیتهای مرتبط
 23. برنامه‌ریزی و انجام مطالعات و برآوردهای منابع و مصارف به منظور شناخت کمبودها و محدودیتها و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم
 24. بررسی و نظارت بر تعیین میزان عرضه و تقاضای آب، جمع‌آوری، پردازش و استخراج اطلاعات لازم به منظور تصمیم‌گیری‌های سطوح مدیریت میانی و مدیریت عالی شرکت
 25. بررسی‌های لازم در خصوص مدیریت تقاضا و جمع‌آوری و پردازش داده‌‌های مربوط به پتانسیلهای موجود به منظور برنامه‌ریزی و پاسخگوئی به نیاز بخشهای مختلف شرب، صنعت و کشاورزی
 26. برنامه‌ریزی، تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی، سرمایه‌ای و جاری شرکت و انجام ارزیابی عملکرد برنامه مالی شرکت در فعالیتهای طرح و جاری
 27. تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و انجام اقدامات لازم تا اخذ مصوبه مجمع عمومی در‌ خصوص تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی و اعلام نتایج به واحدها
 28. تهیه و تدوین برنامه‌های مصوب عملیاتی با همکاری مدیران سطوح میانی و ارشد شرکت تحت کمیته برنامه‌ریزی آب و ابلاغ مصوبات به واحدهای ذیربط و انجام پیگیریهای لازم
 29. برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص تأمین منابع مالی و اعمال مدیریت مؤثر در تخصیص بودجه و ارائه رهنمودهای لازم در روند تخصیص به طرحها و برنامه‌های جاری
 30. برنامه‌ریزی و اعمال سیاستها و برنامه‌های بخش آب همگام با برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر اساس برنامه‌ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران بر حسب مورد
 31. برنامه‌ریزی و انجام مطالعات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب و بازده اقتصادی طرحها و برنامه‌های مصوب به منظور افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی شرکت و تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری
 32. برنامه‌ریزی، هماهنگی، تکمیل و به‌هنگام نمودن قیمت تمام شده آب، تعرفه‌ها و ارزش اقتصادی آب و شاخصهای اقتصادی کلیه طرحهای مطالعاتی و سنجش و ارزیابی آنها در یک سیستم یکپارچه و نظام‌دار اولویت‌بندی‌شده
 33. برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام فعالیتهای مطالعاتی در پروژه‌های تأمین آب، نیازهای مختلف کشاورزی و صنعتی و شهری در قالب اولویتهای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی
 34. برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم در انجام مطالعات و بررسیهای منابع آب و خاک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور پشتیبانی سطوح مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب
 35. شرکت در جلسات کمیته برنامه‌ریزی شرکت و اظهار نظر در مورد برنامه‌های مطروحه و همکاری با واحدهای شرکت و راهنمائی آنها در تنظیم برنامه‌های مورد نظر
 36. شرکت در کمیته‌ها و کارگروه‌های موقت و دائم و ارائه گزارشات مرتبط و مورد نیاز در زمینه فعالیتهای واحد
 37. بررسی عملکرد برنامه‌ها و طرحهای اجرا شده و مقایسه اهداف کمی و کیفی پیش‌بینی شده، ارزشیابی عملیات فعالیتهایعمرانی وجاری
 38. برنامه‌ریزی و نظارت در تهیه و تدوین فرآیندهای گردش عملیات و روشهای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن
 39. بررسی و شناسایی روشهای تأمین و تجهیز منابع مالی
 40. برنامه‌ریزی ، نظارت و هماهنگی در تخصیص آب برای متقاضیان بهره برداری از منابع آبی در راستای مدیریت منابع آبی حوزه مورد عمل
 41. همکاری در تهیه سیمای طرح و ارسال به بانک کشاورزی با هماهنگی مجریان طرح و مهندسین مشاور و مسئولین ذیربط و انجام پیگیریهای لازم تا تصویب نهایی طرح
 42. نظارت و اعلام نظر در مورد نحوه بررسی و ارزیابی اولیه زمینه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی در طرح‌های استانی و ملی و انعقاد قرارداد بانکی با ذینفعان
 43. برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام امور تشکیل و تکمیل پرونده‌های بانکی طرح‌ها و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک عامل
 44. هماهنگی و پیگیری لازم در ایجاد تشکل‌های مردمی (تعاونی‌های آب‌بران) همکاری لازم با اداره کل تعاون و ‌سازمان جهاد کشاورزی استان در این خصوص
 45. بررسیهای اجتماعی در منطقه برای شناسایی کشاورزان متقاضی در سرمایه‌گذاری و معرفی مناطق مناسب جهت اجرای طرح
 46. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر
 47. بررسی، پایش و اقدام به موضوعات مرتبط در مصوبات سفرهای مقامات کشوری
 48. شناسایی و طبقه بندی منابع مالی اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی
 49. ارائه راهکارهای تأمین و تجهیز منابع مالی پروژه های اجرایی شرکت با در نظر گرفتن توجیهات فنی و اقتصادی
 50. برنامه ریزی و ارائه راهکارهای فرآیندی مناسب جهت کسب درآمد با رویکرد کاهش زمان وصول، مدیریت تجمیع و طبقه بندی قراردادهای درآمدی- هزینه ای شرکت
 51. تعیین حدود اختیارات و مسئولیتهای مدیریت و ادارات شهرستان
 52. برنامه ریزی و مدیریت وصول مطالبات
 53. آسیب شناسی عدم بهره برداری مناسب از فرصتهای منابع مالی و الزام بر رعایت قوانین، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مربوط
 54. برنامه ریزی جهت استفاده از حداکثر ظرفیتهای قانونی اخذ تسهیلات به دو روش قرض الحسنه و یا سرمایه گذاریهای بلندمدت
 55. ظرفیت سازی مناسب جهت سرمایه گذاری مستقیم با در نظر گرفتن منابع شرکت
 56. بررسی مشکلات اجرایی ظرفیتهای قانونی و ارائه پیشنهاد لازم با توجه به شرایط منطقه ای
 57.  تنظیم روابط بانکها با متقاضیان سرمایه گذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط
 58. بررسی وضعیت موجود جذب منابع مالی داخلی و خارجی و ارائه راهکار و پیشنهادات جهت رفع مشکلات
 59. شناسایی ظرفیت‌های گردشگری پیرامون منابع و تأسیسات آبی استان
 60. بررسی نتیجه مطالعات و مجوزهای قانونی ارائه شده از سوی متقاضیان منتخب
 61. جمع‌بندی و بررسی اطلاعات طر‌ح‌ها و سرمایه گذاران و تهیه بانک اطلاعات مرتبط
 62. اخذ نظرات واحدهای تخصصی شرکت در خصوص طرح گردشگری و ارائه به دبیرخانه کمیته استانی گردشگری آب
 63. پیگیری نحوه اجرای مصوبات کمیته استانی گردشگری آب
 64. پیگیری انعقاد ، تمدید و یا فسخ قرارداد با متقاضی اجرای طرح گردشگری
 65. تهیه گزارش های لازم و ارائه آن به دبیرخانه کمیته هماهنگی استان
 66. ارائه پیشنهادات اصلاحی، مستندسازی تجربیات و تهیه گزارش عملکرد دوره ای
 67. ورود اطلاعات و بروزرسانی سامانه اطلاعاتی مرتبط

 تاریخ ثبت : 1398/06/10
  آخرین به روزرسانی : 1399/04/22
 کارشناس توسعه مدیریت
 3334
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 12
 • بیشترین بازدید همزمان : 438
 • بازدید امروز : 1,017
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 8,428,788
 • آخرین به روزرسانی : 1403/03/27 12:53:59
 • شناسه IP شما : 100.28.132.102

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : کرمان - خیابان پاسداران
 • کدپستی : 7614634641
 • تلفن : 03432224482-4
 • فاکس : 03432220314
 • پست الکترونیکی : info[at]krrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :