|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مدیریت حوزه هیئت مدیره و مدیرعامل

شرح وظایف کلی حوزه مدیریت عامل :

 1. تنظیم برنامه کاری، وقت ملاقات، جلسات، سخنرانیها و پیگیری تحقق آنها
 2. جمع آوری و بررسی گزارشهای ارسالی به مدیریت و تهیه گزارشات مورد نیاز با همکاری واحدهای شرکت و ارسال یک نسخه از آن به واحد مربوط
 3. تنظیم دستور کار و گزارشات جلسات هیأت مدیره و ابلاغ مصوبات به واحدها و پیگیری تا حصول نتیجه
 4. بررسی و کنترل پیشنهادات و گزارشات ارسالی به هیأت مدیره از نظر رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه ها و مصوبات هیأت مدیره
 5. ارجاع مکاتبات واصله از سایر دستگاهها به واحدهای مربوط
 6. خلاصه نمودن پیشنهادات، گزارشات، صورتجلسات، مقالات و سایر موارد ارسالی به مدیرعامل وهیأت مدیره
 7. پیگیری و نظارت بر انجام امور مربوط به مدیریت هیأت مدیره و مدیرعامل و اجرای روشهای اجرائی، دستورالملها و سایر اسناد بالادستی ابلاغی
 8. شرکت در جلسات کمیسیون توسعه مدیریت شرکت
 9. اجرای خط مشی ها و سیاست های اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در راستای اهداف و سیاستهای شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو
 10. بررسی و تصویب مطالعات طرحهای پدافند غیر عامل در سطح شرکت
 11. برنامه ریزی و هماهنگی برای اجرای مطالعات و اجرای الزامات مراحل چهارگانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 12. برنامه ریزی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 13. اجرای فعالیتهای پژوهشی و اجرایی در راستای کاهش خطرپذیری و تعریف فعالیتهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و پایش تهدیدات تخصصی و پیش بینی تهدیدات محتمل
 14. مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها
 15. پیگیری مصوبات کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور و سایر ارگانهای مرتبط
 16. اجرای رزمایش ها و تنظیم گزارش اجرایی مربوط
 17. ساماندهی عملیات آمادگی و مقابله با تهدیدات سایبری و IT و ایجاد سامانه الکترونیکی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
 18. فرهنگ سازی و هماهنگی اجرای برنامه های آموزشی بحران و پدافند غیر عامل برای کلیه کارمندان
 19. بررسی آسیب پذیری تخصصی ناشی از تهدیدات
 20. هماهنگی با معاونتهای دیگر در راستای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و مراحل چهارگانه مدیریت بحران
 21. تهیه و تدوین برنامه ها و اهداف HSE شرکت
 22. تدوین و نگهداری مستندات سیستم مدیریت HSE و حصول اطمینان از اجرایی شدن اثر بخش خط مشی HSE و دستیابی به اهداف استانداردها و برنامه های HSE شرکت
 23. برآورد، بازنگری و پایش عملکرد HSE شرکت، پیمانکاران و مشاوران طرحها
 24. هماهنگی در تهیه گزارشهای عملکرد HSE جهت ارائه به مدیریت و گروههای ذینفع برون سازمانی
 25. تحلیل گزارشهای گوناگون HSE و استخراج نکات دانش افزا
 26. تدوین دوره های آموزشی اثر بخش HSE و هماهنگی جهت برگزاری آنها
 27. تهیه برنامه های جامع ممیزی و بازرسی HSE با هماهنگی واحدهای مربوطه و پیگیری دریافت گزارشات ممیزی و انجام اقدامات تعیین شده و بازنگری گزارشات مربوط در مواقع لزوم
 28. شناسایی به هنگام عملکرد نامناسب واحدها، مجریان  و افراد کلیدی اثرگذار بر عملکرد HSE و گزارش به نماینده مدیریت به منظور حصول اطمینان از عملکرد درست HSE طرحها
 29. نظارت بر عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران طرحهای مطالعاتی، اجرایی و بهره برداری در زمینه HSE
 30. اطمینان از به روز بودن سوابق ارزیابی ریسک ها و HSE plan ها در سطح شرکت
 31. انجام کلیه اقدامات لازم جهت رفع مشکلات زیست محیطی، ایمنی، امنیتی و بهداشتی طرحها
 32. نیازسنجی، آگاه سازی و آموزش HSE در شرکت و طرحها
 33. تدوین گزارش، بررسی و پیگیری رویدادها و حوادث کارگاهی به کارگیری فرآیند مدیریت ریسک بویژه در کنترلهای عملیاتی و رسیدگی به عدم انطباق ها
 34. شناسایی، به روز رسانی و اطلاع رسانی قوانین و الزامات قانونی و استانداردهای HSE و تغییرات آنها به افراد ذیصلاح
 35. پیگیری و کنترل اطلاعات جمع آوری شده از طرح ها
 36. هماهنگی جهت برگزاری جلسات HSE plan طرحها
 37. پیگیری مصوبات جلسات کمیته HSE شرکت و طرح ها و ارائه گزارشات مدیریت لازم به شرکت مادر
 38. پیگیری و اجرای برنامه های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های HSE
 39. پیگیری گزارشات HSE طرح و ارسال به موقع به نماینده مدیریت در HSE شرکت مادر
 40. پیگیری و نظارت بر موضوعات HSE ساختمان مرکزی
 41. نظارت بر اجرای دقیق قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملهای ذیربط مدیریت عملکرد
 42. برقراری تعامل سازنده با مدیریت تخصصی در شرکت مادر و ستاد وزارت نیرو
 43. انجام اقدامات لازم جهت عملیاتی نمودن مفادنظام نامه های بازرسی و مدیریت عملکرد و دستورالعملهای اجرائی مربوطه
 44. همکاری و انجام برنامه ریزی لازم به منظور بازرسی های مدیریت ستادی شرکت مادر و ستاد وزارت نیرو
 45. نظارت و پایش عملکرد شرکت در ارتباط با موضوعات بازرسی مندرج در بند 5-1-4 نظام نامه بازرسی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط
 46. پیگیری لازم به منظور مرتفع نمودن نقاط ضعف موجود در خصوص گزارشات واصله مربوط به شرکت
 47. پیگیری لازم و تسریع در ارسال پاسخ گزارشات بازرسیهای صورت گرفته و امور مربوط به پاسخگوئی به شکایات به ستاد
 48. پیگیری و رسیدگی به امور ارجاعی و ارسال پاسخهای لازم به مکاتبات ارسالی از طرف شرکت مادر
 49. برقراری تعامل و ارتباط سازنده (با هماهنگی این مدیریت ومدیرعامل شرکت) با سازمان بازرسی کل کشور و دیگرنهادهای نظارتی
 50. تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و کارکنان شرکت و ارائه گزارش میزان رضایت مندی مراجعین از عملکرد پرسنل شرکت و واحدهای مربوطه و ارائه به مقام مافوق.
 51. انجام بازرسی موردی و در صورت نیاز همراهی با تیم بازرسی (با هماهنگی مدیریت و مدیرعامل شرکت) و جمع بندی و ارائه گزارش مربوطه
 52. تنظیم و ارائه گزارش عملکرد ماهانه، فصلی و سالیانه به مقامات مافوق
 53. جمع بندی، آسیب شناسی و تحلیل شکایات همراه با راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش آمار شکایات شرکت
 54. معرفی بازرسان همیار(کارشناسان خبره و متعهد) در تیمهای بازرسی شرکت با هماهنگی مقام مافوق
 55. دریافت شکایات حضوری و مکتوب (از مبادی مختلف) و پیگیری پاسخها از واحدها، بررسی و اعلام به شاکیان
 56. انعکاس هر گونه تخلف احتمالی و ارائه گزارش به شرکت مادر و مدیرعامل شرکت و نظارت بر حسن جریان امور اداری
 57. پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادات واحدهای تخصصی شرکت در ارتباط با گزارشات اداره کل بازرسی استان و یا شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به اداره کل مذکور و یا ارسال جوابیه به شاکیان
 58. تبیین و شناسائی گلوگاههای فساد، نقاط آسیب پذیر و انحرافات، مطابق با نظام نامه بازرسی و ارائه راهکارهای اجرائی به شرکت مادر
 59. نظارت بر اجرای دقیق عناوین برنامه ای سالیانه مرتبط با حوزه بازرسی و مدیریت عملکرد که از طرف مدیریت تخصصی ستادی ابلاغ گردیده است
 60. پیگیری و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به ثبت اطلاعات مناقصات و مزایده های آب منطقه ای در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (Iets) و سایت مرتبط شرکت مادر تخصصی (Tender) و ارائه اطلاعات مورد نیاز به مدیریت ستادی شرکت مادر
 61. استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سه سطح (سازمان، مدیران و کارکنان) بر اساس فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه
 62. انجام تمهیدات و برنامه های لازم بمنظور کاهش میانگین زمان پاسخگوئی به شکایات بمیزان 20 درصد در هر یک از سالهای برنامه پنجم توسعه کشور
 63. پیگیری و ارسال پاسخ در خصوص سامانه رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل بازرسی استان
 64. پیگیری و استقرار نظام پاسخگوئی یا راه اندازی سیستم سامد و میز خدمت با هماهنگی مقام مافوق
 65. رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردمی و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه در پاسخگویی به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع
 66. ارزیابی عملکردها در قالب مدلها و استانداردهای مختلف (EFQM، ارزیابی استانداری، ارزیابی وزارت نیرو و جشنواره شهید رجایی)
 67. تصویب سیاست ها و خط مشی ها در کمیته تحقیقات شرکت در چهارچوب مصوبات شورای تحقیقات آب
 68. نیازسنجی تحقیقات در واحدهای مختلف شرکت و تدوین اولویتهای تحقیقاتی سالیانه
 69. تعیین ناظرین اجرائی و فنی پروژه های تحقیقاتی مصوب
 70. تصویب گزارش های نهایی پروژه های تحقیقاتی تحت نظارت
 71. ارتباط و هماهنگی با مجموعه پژوهش های کاربردی شرکت مادر
 72. برنامه ریزی در جهت تولید و تعمیق دانش و انتقال فن آوری در صنعت آب استان
 73. معرفی، توسعه و اطلاع رسانی نتایج و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی شرکت.
 74. تهیه، تنظیم و نظارت بر اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه علوم مرتبط و با تکیه بر موضوعیت وظایف شرکت و ارزشیابی برنامه های توسعه و بهره وری
 75. مطالعه در زمینه الگوهای برنامه ریزی متناسب با ماموریت و شرح وظایف شرکت و تصویر وضعیت بهینه آتی حوزه
 76. همکاری با دفاتر شرکت در جهت شناسایی مسائل و مشکلات، اولویت بندی آنها، تهیه پیشنهاد طرحهای پژوهشی و برنامه عملیاتی، تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات، تهیه و پینشهاد راهکارهای اجرایی سازنده و منطبق با امکانات موجود کشور در جهت پیشبرد و افزایش توان و اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با شرکت
 77. برقراری ارتباط با اعضای هیات علمی دانشگاههای داخلی و خارجی و جلب همکاری آنان در اظهار نظر در خصوص اولویتهای پژوهشی، پیشنهادات/ طرحها و نظارت بر تعیین و ا جرای طرحهای پژوهشی
 78. برگزاری سمینارهای ارائه نتایج طرحهای تحقیقاتی انجام شده در شرکت برای اطلاع کارشناسان و مدیران شرتک و سایر صاحب نظران
 79. جمع بندی نتایج بدست آمده از طرحهای پژوهشی تائید شده، ارسال آن به واحدهای ذیربط، پیگیری بکارگیری نتایج تحقیقات انجام شده و ارائه گزارش مربوط به مراجع ذیربط
 80. بالا بردن توان علمی کارکنان و کارشناسان حوزه معاونت/واحد مربوطه از طریق برگزاری جلسات علمی و آموزشی در مورد موضوعات مرتبط با طرحهای انجام شده با کمک مجریان طرحها
 81. بررسی و تائید کتاب های آموزشی و پژوهشی مربوط به موضوعات مورد نیاز مرتبط با شرکت بمنظور چاپ و انتشار از طریق واحدها و مراجع ذیصلاح و همکاری در تهیه و تدوین آنها
 82. هدایت، جلب همکاری و برقراری ارتباط فعال با واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاهها و دفاتر تحت پوشش شرکت در شناسایی مسائل و نقاط ضعف و قوت شرکت و برنامه ریزی مشترک با گروههای مذکور درجهت رفع مشکلات موجود
 83. مشارکت در تهیه برنامه استراتژیک شرکت
 84. هماهنگی و نظارت بر اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک با سایر سازمان ها
 85. ایجاد بانک اطلاعاتی از مطالعات تحقیقات انجام شده در شرکت
 86. حفظ حقوق مالکیت معنوی طرحهای پژوهشی و حفاظت از ایده ها و طرحها

 


 

 تاریخ ثبت : 1393/09/11
  آخرین به روزرسانی : 1402/11/02
 
 9524
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 7
 • بیشترین بازدید همزمان : 438
 • بازدید امروز : 871
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 8,428,642
 • آخرین به روزرسانی : 1403/03/27 12:53:59
 • شناسه IP شما : 100.28.132.102

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : کرمان - خیابان پاسداران
 • کدپستی : 7614634641
 • تلفن : 03432224482-4
 • فاکس : 03432220314
 • پست الکترونیکی : info[at]krrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :