دوشنبه, 26 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
30/ج/97 مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد شرکت آب منطقه ای کرمان مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/10/17 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/25

بازدید:25

22-4/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ، تاسیسات ، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/10/08 22

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/21

بازدید:22

22-2/الف/97 تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال، تاسیسات، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/29 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/15

بازدید:16

28/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فاز دوم عملیات اجرایی کاهش سطح ایستابی آب زیرسطحی در محدوده شهر کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/14 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:56

27/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز نقاط به ابزارهای مناسب اندازه گیری جریان در شبکه آبیاری و زهکشی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/14 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:63

25-1/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب تامین کننده GPS و متر لیزری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/05 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/21

بازدید:34

24-1/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب تامین کننده کامپیوتر و تجهیزات سخت افزاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/05 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/21

بازدید:31

1-22/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ، تاسیسات ، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/02 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/18

بازدید:41

25/الف/97 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب تامین کننده GPS و متر لیزری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/25 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/11

بازدید:47

24/الف/97 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت انتخاب تامین کننده کامپیوتر و تجهیزات سخت افزاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/25 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/11

بازدید:46

23/ب/97 آگهی ارزیابی کیفی " ساماندهی و الکترونیکی نمودن پرونده های مشترکین منابع آب شرکت آب منطقه ای در سطح استان کرمان" ارزیابی قراردادها 1397/07/18 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/11

بازدید:73

22/الف/97 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات حفاظت از اموال ، تاسیسات ، تجهیزات و ساختمانهای دفتر مرکزی و سدها و تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای کرمان در سطح استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/24 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/09

بازدید:53

17-1/الف/97 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به منظور انتخاب تامین کننده جهت تهیه، بهره برداری و آموزش تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها ی شرکت اب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/04 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:70

12-1/س/97 تجدید فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/07/07 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/18

بازدید:51

17/الف/97 مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) به منظور انتخاب تامین کننده جهت تهیه،بهره برداری و آموزش تجهیزات پایش کیفی آب مخازن سدها ی شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/13

بازدید:73

16/الف/97 انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/22 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/03

بازدید:80

14/الف/97 انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/05/10 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/23

بازدید:96

12/س/97 فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/24 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/27

بازدید:124

15/الف/97 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/04/10 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:105

13/الف/97 انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی تکمیل ساماندهی رودخانه هلیل بازده سد تنظیمی جیرفت تا پل اول (ساحل راست ) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/03/07 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/23

بازدید:127

« 1 2 3 4 5 » صفحه: